Thi đua hoàn thành nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động

17/05/2017 05:26 PM


Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 về việc hướng dẫn rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. BHXH tỉnh Lào Cai đã tổ chức triển khai hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố thực hiện kịp thời các văn bản quy định của BHXH Việt Nam; đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 330/UBND-VX ngày 24/01/2017 về việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Thành lập các Tổ chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu, xây dựng kế hoạch và có văn bản phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn. Ngày  19/4/2017 BHXH tỉnh Lào Cai đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn". Theo đó đến 30/11/2017 có từ 90% người lao động tham gia BHXH trở lên trên địa bàn tỉnh được bàn giao sổ BHXH để trực tiếp quản lý.

Trọng tâm của nội dung thi đua là các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Thực hiện đúng các quy định về nguyên tắc rà soát, quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, trong đó:

- Phải thực hiện phân công cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, từ khâu nhận hồ sơ, thời gian xử lý ở từng công đoạn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 việc chuyển hồ sơ liên tục, kịp thời; Các Tổ Thẩm định, Tổ Nhập liệu thực hiện nhiệm vụ được giao đúng quy định, phối hợp nhịp nhàng, giải quyết công việc hiệu quả theo nhiệm vụ được phân công; đề xuất giải pháp hoặc xin ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện bàn giao sổ BHXH.

- Thực hiện đúng quy trình bàn giao trực tiếp cho người lao động, chỉ bàn giao sổ BHXH cho người lao động khi đã rà soát, nhập thông tin được người lao động đối chiếu chính xác.

- Mở sổ sách theo dõi tiến độ thực hiện và thực hiện đầy đủ các loại báo cáo theo quy định và các báo cáo đột xuất nếu có.
(Cán bộ phòng Cấp sổ, thẻ thực hiện nhập dữ liệu sổ BHXH cho người lao động)

Kết thúc đợt thi đua, BHXH tỉnh Lào Cai sẽ xem xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trực thuộc tiêu biểu xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH, đồng thời BHXH tỉnh cũng sẽ xem xét khen thưởng cho các cá nhân ngoài ngành có vai trò, đóng góp thiết thực vào việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngoài ra, căn cứ các quy định của BHXH Việt Nam và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân, BHXH tỉnh sẽ xem xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất để đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng./.

Minh Huyền