BHXH tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

06/12/2019 02:01 PM


Thực hiện Chủ trương của Chính phủ, của BHXH Việt Nam việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành BHXH đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành BHXH, theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; gắn tinh giản biên chế với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ CCVC; nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người lao động và nhân dân. BHXH tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 1105 /KH-BHXH ngày 29/11/2019 để triển khai Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Theo đó Kế hoạch thực hiện Đề án gồm 02 giai đoạn 2019-2020 và 2020-2025, cụ thể:

          - Giai đoạn 2019 - 2020: Năm 2019, thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng và giảm 01 đầu mối BHXH thành phố về BHXH tỉnh theo Kế hoạch và văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam hoàn thành trước ngày 01/01/2020; Tiếp tục rà soát, thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, đề án đã được BHXH Việt Nam phê duyệt, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015.

          - Giai đoạn 2021 - 2025: Tiếp tục thực hiện giảm 01 đầu mối cấp phòng trực thuộc BHXH tỉnh theo Đề án được Chính phủ phê duyệt; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Trong tháng 12/2019 BHXH tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện các bước để tiến hành sáp nhập BHXH thành phố về BHXH tỉnh, sáp nhập Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng, chuyển nhiệm vụ truyền thông của Văn phòng, nhiệm vụ khai thác và Phát triển đối tượng về Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng, chuyển nhiệm vụ thu về Phòng Quản lý thu. Từ ngày 01/01/2020, cơ cấu tổ chức của BHXH tỉnh gồm 10 phòng nghiệp vụ, 08 BHXH huyện, thị xã.

          Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, BHXH tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, cải tiến các quy trình nghiệp vụ, phân cấp quản lý theo hướng đổi mới; nâng cao chất lượng quản lý, điều hành; phân cấp rõ ràng trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Đỗ Nga