• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý và phát triển đối tượng tham gia BHXH trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Mã đề tài CS12-15
Đơn vị thực hiện Viện Khoa học BHXH
Chủ nhiệm đề tài Phạm Đình Thành
Học vị Tiến sĩ
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01/09/2015
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS12-15.pdf