• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Thực trạng và giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Mã đề tài CS02-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Lào Cai
Chủ nhiệm đề tài Trần Hồng Sơn
Học vị Bác sĩ
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 01/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS02-16.pdf