Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (8)
Trích yếu: Luật Tố Cáo
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày có hiệu lực:
12/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND
Ngày ban hành:
25/06/2015
Ngày có hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật việc làm
Ngày ban hành:
16/11/2013
Ngày có hiệu lực:
16/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bộ Luật Lao động
Ngày ban hành:
18/06/2012
Ngày có hiệu lực:
18/06/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
14/11/2008
Ngày có hiệu lực:
14/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/06/2006
Ngày có hiệu lực:
29/06/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực