Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (21)
Trích yếu: 108/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 153/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành:
08/11/2013
Ngày có hiệu lực:
08/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ
Ngày ban hành:
07/10/2015
Ngày có hiệu lực:
07/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
Ngày ban hành:
01/10/2015
Ngày có hiệu lực:
01/10/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết Định về việc giao chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế giai đoạn 2015 - 2020
Ngày ban hành:
14/09/2015
Ngày có hiệu lực:
14/09/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực