Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định

10/03/2020 04:09 PM


LÃNH ĐẠO BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH

  GIÁM ĐỐC

  TRẦN VĂN DŨNG

 

Email:                           dungtv@namdinh.vss.gov.vn

Điện thoại:                    0228.3646084

Địa chỉ :                        Số 122 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN LƯƠNG BA

 

 

Email:                           banl@namdinh.vss.gov.vn

Điện thoại:                    

Địa chỉ :                        Số 122 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THỊ MINH THƯ

 

 

Email:                          thuntm@namdinh.vss.gov.vn

Điện thoại:                   0228.3645436

Địa chỉ :                       Số 122 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

 

 

  PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN CỬU LONG

 

 

 

Email:                          longnc@namdinh.vss.gov.vn

Điện thoại:                   0228.3647428

Địa chỉ :                       Số 122 Nguyễn Đức Thuận, Phường Thống Nhất, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định

Album hoạt động