Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Luật (2)
Trích yếu: Luật số 58/2017/QH13
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật số 46/2014/QH13
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực