Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tên miền Trang Thông tin điện tử

08/02/2018 03:23 PM


BHXH tỉnh Nghệ An thông báo về việc thay đổi tên miền truy cập Trang Thông tin điện tử

Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước; công văn số 807/CNTT-HTA ngày 11/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin – Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ tạo tên miền truy cập cổng/trang thông tin điện tử.

Nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo:

Kể từ ngày 05/02/2018, tên miền truy cập vào trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An là nghean.bhxh.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo đến cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để truy cập.