Các tổ chức đoàn thể Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An

1. Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh Nghệ An 2. Hội cựu chiến binh 3. Đoàn thanh niên 4. Ban nữ công