Mức đóng, phương thức đóng BHYT HSSV năm học 2018-2019

08/09/2018 03:14 PM


Mức đóng, phương thức đóng BHYT HSSV năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, mức đóng, phương thức đóng BHYT đối với HSSV từ cấp tiểu học trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo các loại hình: công lập, dân lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, dạy nghề (trừ những HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc Nhà nước hỗ trợ mức đóng) được triển khai cụ thể như sau:
- Mức đóng hàng tháng bằng 4.5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng còn lại.
Áp dụng cho năm học 2018-2019, thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2018 là 1.390.000 đồng/ tháng.
- Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4.5% mức lương cơ sở, cụ thể như sau:
4.5% * 1.390.000 đồng  = 62.550 đồng/học sinh/tháng, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng: 62.550 đồng * 30% =18.765 đồng/tháng;
+ HSSV tự đóng 70%: 62.550 đồng * 70% = 43.785 đồng/tháng;
- Phương thức đóng: HSSV đóng tiền một lần theo thời hạn sử dụng ghi trên Hóa đơn thu tiền. 
Lưu ý: Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì HSSV tham gia không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà HSSV tham gia đã đóng BHYT.