Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH THẤT NGHIỆP, BHTNLĐ-BNN

22/11/2019 06:25 PM


BHXH tỉnh Nghệ An công khai Danh sách một số đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ-BNN (Số liệu tính đến ngày 31/10/2019)