BHXH tỉnh Nghệ An: Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

06/05/2020 10:39 AM


Thực hiện Quyết định số 584/QĐ-BHXH ngày 13/4/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2020, Quyết định số 836/QĐ-BHXH ngày 20/03/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020, ngày 29/4/2020, BHXH tỉnh ban hành Quyết định số 476/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2020.

Mục tiêu của THTK, CLP năm 2020 là nâng cao hiệu quả THTK, CLP nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp THTK, CLP trong mọi lĩnh vực quản lý của Ngành đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 mục tiêu yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 824/QĐ-BHXH ngày 25/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình THTK, CLP năm 2020 tập trung vào 6 lĩnh vực. Cụ thể: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán BHXH Việt Nam giao, trong đó chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 90,6%, chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 16,09%; Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Chương trình đề ra các giải pháp thực hiện mục tiêu, trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP tại các đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực: quản lý thu, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chi trả các chế độ, sử dụng kinh phí hoạt động, vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT, quản lý sử dụng lao động, công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời phải đẩy mạnh thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát THTK, CLP; thực hiện các quy định về công khai, minh bạch để tạo điều kiện cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát THTK, CLP…

Nguyễn Thủy - Phòng Kế hoạch Tài chính