Quy trình xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình

18/05/2016 04:28 PM


Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014 quy định: Từ 01/01/2015, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc. Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó, Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng. Ngày 25/3/2016, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm ngh

Thông tư này hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình giai đoạn 2016 - 2020 trên phạm vi cả nước, làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.


Thông tư này áp dụng với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (gọi tắt là hộ gia đình) và tổ chức, cá nhân có liên quan.


Theo đó, quy trình xác định đối tượng bao gồm:


1. Hộ gia đình đăng ký tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế làm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã để thẩm định (Mẫu số 1).


2. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận Giấy đề nghị của các hộ gia đình và chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định.


a) Quy trình thẩm định:


Tổ chức Điều tra thu nhập hộ gia đình bằng phương pháp nhận dạng đặc Điểm hộ gia đình để tính Điểm (Mẫu số 2 và số 3), hộ gia đình có mức sống trung bình theo Điểm số ở các khu vực như sau:


Khu vực nông thôn: Từ 150 Điểm đến 191 Điểm;


Khu vực thành thị: Từ 175 Điểm đến 218 Điểm;


b) Kết quả Điều tra thu nhập hộ gia đình:


Nếu tổng Điểm của hộ gia đình thuộc Khoảng Điểm quy định, Ban giảm nghèo cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế (Mẫu số 1).


3. Thời gian từ khi tiếp nhận Giấy đề nghị của hộ gia đình đến khi hoàn thành công việc thẩm định, xác nhận đối tượng không quá 10 ngày làm việc.


Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cấp địa phương, trong đó:


1. Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức xác định đối tượng hộ gia đình trên địa bàn với nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Phổ biến, tuyên truyền Mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; quy trình, thủ tụcthẩm định, xác nhận đối tượng;

b) Tổ chức thẩm định theo quy trình;

c) Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (hoặc không xác nhận) đối tượng là hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế;

d) Báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện danh sách đối tượng được xác nhận là hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn 02 lần/năm trước ngày 05 tháng 6 và ngày 05 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 4).

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp xã;


b) Kiểm tra, phúc tra kết quả xác nhận đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn;


c) Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn, báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh 02 lần/năm trước ngày 10 tháng 6 và ngày 10 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 5).


3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:


a) Tổ chức tập huấn quy trình nghiệp vụ cho cấp huyện;


b) Kiểm tra, phúc tra kết quả xác định đối tượng hộ gia đình có mức sống trung bình trên địa bàn;


c) Tổng hợp, cập nhật danh sách hộ gia đình có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn; báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 02 lần/năm trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm (Mẫu số 6).


Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 05 năm 2016, thay thế Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015.

 

Tải Thông tư tại đây