17/05/2018 09:01 AM

17/05/2018 09:01 AM

17/05/2018 09:01 AM

17/05/2018 09:01 AM

12/03/2020 09:35 AM

Người lao động nghỉ việc, thôi việc chấm dứt hợp đồng lao động thì đơn vị sử dụng lao động kịp thời lập hồ sơ gửi cơ quan BHXH để báo giảm (dừng) tham gia ...

12/03/2020 09:38 AM

Trước đây em gái của ông Nguyễn Văn Ngọc (Hà Tĩnh) làm hợp đồng tại một đơn vị sự nghiệp công lập, có đóng BHXH, tháng 2/2019 chuyển về doanh nghiệp tư nhân và ...

Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng

Chế độ Hưu trí

Chế độ Tử tuất

Chế độ Thai sản

Chế độ Ốm đau

Trợ cấp BHXH một lần

Chế độ Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Công thức tính lương bình quân

Kịp thời báo giảm BHXH sau khi người lao động nghỉ việc

Quay lại công ty cũ làm việc, đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thế nào?