Thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019

04/12/2019 02:45 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2120/QĐ-BHXH ngày 28/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019.

Cán bộ của bộ phận một cửa BHXH TP Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục (ảnh minh họa)

 

Theo Quyết định số 2120/QĐ-BHXH, Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp  đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019 nhằm mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN đối với sự phục vụ của ngành BHXH; đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; nắm bắt những yêu cầu và khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN để đề xuất những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của ngành BHXH, góp phần thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương.

Đối tượng lấy ý kiến đánh giá: Là người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Phạm vi đánh giá: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH về các thủ tục hành chính được thực hiện tại bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện trên Trang/Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Tiêu chí đo lường  sự hài lòng được xác định chung theo 5 yếu tố: Tiếp cận dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Thủ tục hành chính; Viên chức trực tiếp giải quyết công việc; Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; Tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phương thức thực hiện: Tại bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, bộ phận “một cửa” của cơ quan BHXH: Tiến hành bằng cách hỏi trực tiếp người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN thông qua phiếu điều tra; tiếp xúc trực tiếp phát phiếu điều tra để lấy thông tin và thực hiện thu hồi phiếu điều tra; Trang/cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (qua giao dịch điện tử, tra cứu thông tin, tổng đài chăm sóc khách hàng số 1900.9068).

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Long An; Thái Nguyên; Đà Nẵng; Đắk Lắk; Bình Dương; Cần Thơ; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…/.

PV

(http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn)