Danh sách điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh ninh bình

01/10/2019 07:30 AM


 

Địa bàn huyện/TP Số điểm chi trả STT xã phường Phường/xã Điểm chi trả Thời gian chi trả (trong khoảng thời gian)
Tên tổ/ bàn Địa điểm đặt bàn chi trả
HOA LƯ 27 1 1 Xã Trường Yên Tổ 01 Bưu cục trường Yên Từ ngày 03 đến ngày 10
2 2 Xã Ninh Hoà Tổ 01 Bưu điện VHX Ninh Hòa Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 HTX Đại Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Đình làng thôn Quán Vinh Từ ngày 03 đến ngày 10
3 3 Xã Ninh Mỹ Tổ 01 Bưu điện VHX Ninh Mỹ Từ ngày 03 đến ngày 10
Từ ngày 03 đến ngày 10
4 4 Thị trấn Thiên Tôn Tổ 01 Hội trường phố Tây Nam Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Bưu điện Hoa Lư Từ ngày 03 đến ngày 10
5 5 Xã Ninh Giang Tổ 01 Hội trường xóm Đông Từ ngày 03 đến ngày 10
Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 BĐ VHX Ninh Giang Từ ngày 03 đến ngày 10
6 6 Xã Ninh Khang Tổ 01 Đình làng thôn Bạch Cừ Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 BĐ VHX Ninh Khang Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 NVH Thôn La Phù Từ ngày 03 đến ngày 10
7 7 Xã Ninh Xuân Tổ 01 Bưu điện VHX Ninh Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
8 8 Xã Ninh Thắng Tổ 01 Nhà Văn Hóa thôn Khả Lương Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Bưu điện VHX Ninh Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 03 Nhà VH thôn Tuân Cáo Từ ngày 03 đến ngày 10
9 9 Xã Ninh Hải Tổ 01 HT UBND xã Ninh Hải Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Bưu cục Bích Động Từ ngày 03 đến ngày 10
10 10 Xã Ninh Vân Tổ 01 Nhà VH thôn Tân Dưỡng 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Đình làng thôn Xuân Vũ Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Nhà VH thôn Vũ Xá Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Bưu điện VHX Ninh Vân Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Nhà VH thôn Hệ Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Nhà VH thôn Dưỡng thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
11 11 Xã Ninh An Tổ 01 Nhà văn hóa thôn Bộ Đầu Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Hội trường thôn Bộ Đầu Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 03 Đình làng thôn Đông Hội Từ ngày 03 đến ngày 10
GIA VIỄN 41 12 1 Xã Gia Vượng Tổ 1 Nhà văn hóa thôn 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
13 2 Xã Gia Trung Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Trung Từ ngày 03 đến ngày 10
14 3 Xã Gia Phương Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Phương Từ ngày 03 đến ngày 10
15 4 Xã Gia Thắng Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
16 5 Xã Gia Tiến Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Tiến Từ ngày 03 đến ngày 10
17 6 Xã Gia Sinh Tổ 1 Hội trường UBND xã Gia Sinh Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện văn hoá xã Gia Sinh. Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà riêng ông Huần Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà riêng ông Chinh Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà riêng ông Hăng Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà riêng ông Đỗ Đức Đàm. Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà riêng ông Lê Đắc Lữ. Từ ngày 03 đến ngày 10
18 7 Xã Gia Lạc Tổ1 Nhà riêng ông Nguyễn Văn Cường Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện VHX Gia Lạc Từ ngày 03 đến ngày 10
19 8 Xã Gia Phong Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
20 9 Xã Gia Minh Tổ 1 Hội trường NVH thôn Chỉnh Đốn Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện VHX Gia Minh Từ ngày 03 đến ngày 10
21 10 Thị trấn Me Tổ 1 Bưu điện huyện Gia Viễn Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện văn hóa Thị trấn Me Từ ngày 03 đến ngày 10
22 11 Xã Liên Sơn Tổ 1 Bưu điện VHX Liên Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
23 12 Xã Gia Thịnh Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
24 13 Xã Gia Phú Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
25 14 Xã Gia Hưng Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Hưng Từ ngày 03 đến ngày 10
26 15 Xã Gia Hòa Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Hòa Từ ngày 03 đến ngày 10
27 16 Xã Gia Vân Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Vân Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hóa thôn Bích Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hóa thôn Tập Ninh Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hóa thôn Thanh Uy Từ ngày 03 đến ngày 10
28 17 Xã Gia Lập Tổ 1 Nhà văn hóa thôn Tân Long Mỹ Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện VHX Gia Lập Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà VH Thôn Lãng Ngoại Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà VH Thôn Lãng Nội Từ ngày 03 đến ngày 10
29 18 Xã Gia Tân Tổ 1 Bưu điện VHX Gia Tân Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hóa Thôn Thiện Hối Từ ngày 03 đến ngày 10
30 19 Xã Gia Trấn Tổ 1 Hội trường UBND xã Gia Trấn Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện Gián Khẩu Từ ngày 03 đến ngày 10
31 20 Xã Gia Xuân Tổ 1 NR ông Nguyễn Văn Thường, thôn Miễu Giáp 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá thôn Vũ Đại Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá thôn Đồng Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
32 21 Xã Gia Thanh Tổ 1 Điểm Bưu điện Văn hoá xã  Từ ngày 03 đến ngày 10
 NVH xóm 4 Phương Đông Từ ngày 03 đến ngày 10
NHO QUAN 38 33 1 Xã Gia Lâm Tổ 01 UBND xã Gia Lâm Từ ngày 03 đến ngày 10
34 2 Xã Gia Thuỷ Tổ 01 BĐVHX Gia Thuỷ Từ ngày 03 đến ngày 10
35 3 Xã Gia Tường Tổ 01 Hội trường UBND xã Từ ngày 03 đến ngày 10
36 4 Xã Xích Thổ Tổ 01 BĐVHX Xích Thổ Từ ngày 03 đến ngày 10
37 5 Xã Gia Sơn Tổ 01 BĐVHX Gia Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
38 6 Xã Cúc Phương Tổ 01 BĐVHX Cúc Phương Từ ngày 03 đến ngày 10
39 7 Xã Thượng Hoà Tổ 01 BĐVHX Thượng Hoà Từ ngày 03 đến ngày 10
40 8 Xã Thanh Lạc Tổ 01 BĐVHX Thanh Lạc Từ ngày 03 đến ngày 10
41 9 Xã Sơn Thành Tổ 01 BĐVHX Sơn Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
42 10 Xã Văn Phú Tổ 01 BĐVHX Văn Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
43 11 Xã Phú Lộc Tổ 01 Bưu cục Rịa Từ ngày 03 đến ngày 10
44 12 Xã Quỳnh Lưu Tổ 01 Nhà ông Chung- thôn Hội Tiến 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà Ông Hòa Thôn Anh Trỗi Từ ngày 03 đến ngày 10
BĐVHX Quỳnh Lưu Từ ngày 03 đến ngày 10
45 13 Xã Sơn Hà Tổ 01 BĐVHX Sơn Hà Từ ngày 03 đến ngày 10
46 14 Xã Sơn Lai Tổ 01 BĐVHX Sơn Lai Từ ngày 03 đến ngày 10
47 15 Xã Quảng Lạc Tổ 01 BĐVHX Quảng Lạc Từ ngày 03 đến ngày 10
48 16 Xã Phú Long Tổ 01 BĐVHX Phú Long Từ ngày 03 đến ngày 10
49 17 Xã Kỳ Phú Tổ 01 BĐVHX Kỳ Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH thôn Tân Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
Hội trường UBND xã Từ ngày 03 đến ngày 10
50 18 Xã Phú Sơn Tổ 01 Hội trường UBND xã Từ ngày 03 đến ngày 10
51 19 Xã Thạch Bình Tổ 01 BĐVHX Thạch Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
52 20 Xã Đức Long Tổ 01 Hội trường UBND xã Từ ngày 03 đến ngày 10
53 21 Xã Lạc Vân Tổ 01 BĐVHX Lạc Vân Từ ngày 03 đến ngày 10
54 22 Xã Lạng Phong Tổ 01 Hội trường UBND Xã Lạng Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
55 23 Xã Đồng Phong Tổ 01 Nhà văn hoá thôn Phong Lai I Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH thôn Phong Lai II Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá thôn Cối Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá thôn Phong Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá thôn Liêu Thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
56 24 Xã Yên Quang Tổ 01 BĐVHX Yên Quang Từ ngày 03 đến ngày 10
57 25 Xã Văn Phong Tổ 01 BĐVHX Văn Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
58 26 Xã Văn Phương Tổ 01 Hội trường UBND xã  Từ ngày 03 đến ngày 10
59 27 Thị trấn Nho Quan Tổ 01 Nhà văn hoá phố Bái Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Hội trường phố Tân Nhất Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà văn hoá phố Hoè Thị Từ ngày 03 đến ngày 10
Hội trường phố Hồng Lai Từ ngày 03 đến ngày 10
TAM ĐIỆP 89 60 1 Phường Bắc Sơn Tổ 01 Nhà VH Tổ 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 02 Nhà VH Tổ 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 03 Nhà VH Tổ 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 04 Nhà VH Tổ 4 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 05 Nhà VH Tổ 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 06 Nhà VH Tổ 6 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 07 Nhà VH Tổ 7 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 08 Nhà VH Tổ 8 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 09 Nhà VH Tổ 9 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 10A Nhà VH Tổ 10A Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 11 Nhà VH Tổ 11 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 12 Nhà VH Tổ 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 13 Nhà VH Tổ 13 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 14 Nhà VH Tổ 14 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 15 Nhà VH Tổ 15 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 10B Nhà VH Tổ 10B Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 18 Nhà VH Tổ 18 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 19 Nhà VH Tổ 19 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Bắc Sơn Tổ 20 Nhà VH Tổ 20 Từ ngày 03 đến ngày 10
61 2 Phường Nam Sơn Tổ 02 Nhà VH Tổ 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 04 Nhà VH Tổ 4 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 05 Nhà VH Tổ 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 06 Nhà VH Tổ 6 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 07 Nhà VH Tổ 7 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 08 Nhà VH Tổ 8 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 09 Nhà VH Tổ 9 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 10 Nhà VH Tổ 10 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 11 Nhà VH Tổ 11 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 12 Nhà VH Tổ 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 13 Nhà VH Tổ 13 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 14 Nhà VH Tổ 14 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 15 Nhà VH Tổ 15 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 16 Nhà VH Tổ 16 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 17 Nhà VH Tổ 17 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 18 Nhà VH Tổ 18 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 19 Nhà VH Tổ 19 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 20 Điểm BĐVHX Đền Dâu Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 21 Nhà VH Tổ 21 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 22 Nhà VH Tổ 22 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Nam Sơn Tổ 23 Nhà VH Tổ 23 Từ ngày 03 đến ngày 10
62 3 Phường Trung Sơn Tổ 01 Nhà VH Tổ 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 02 Nhà VH Tổ 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 03 Nhà VH Tổ 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 04 Nhà VH Tổ 4 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 05 Nhà VH Tổ 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 07 Nhà VH Tổ 7 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 08 Nhà VH Tổ 8 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 09 Nhà VH Tổ 9 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 11 Nhà VH Tổ 11 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 12 Nhà VH Tổ 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 13 Nhà VH Tổ 13 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 14 Nhà VH Tổ 14 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 15 Nhà VH Tổ 15 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 16 Nhà VH Tổ 16 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 17 Nhà VH Tổ 17 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 18 Nhà VH Tổ 18 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 19 Nhà VH Tổ 19 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 20 Nhà VH Tổ 20 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 22 Nhà VH Tổ 22 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 23 Nhà VH Tổ 23 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Trung Sơn Tổ 24 Nhà VH Tổ 24 Từ ngày 03 đến ngày 10
63 4 Xã Đông Sơn Tổ 01 Nhà VH thôn 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 02 NVH thôn 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 03 NVH thôn 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 04 NVH thôn 4A Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 05 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 06 NVH thôn 4B Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 07 NVH thôn 4C Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 08 Điểm BĐVHX Đông Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Đông Sơn Tổ 09 Từ ngày 03 đến ngày 10
64 5 Xã Yên Sơn Tổ 02 Điểm BĐVHX Yên Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 03 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 06 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 04 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 05 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 09 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 01 Nhà VH ThônYên Lâm  Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 07 Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Yên Sơn Tổ 08 Từ ngày 03 đến ngày 10
65 6 Phường Yên Bình Tổ 01 Nhà VH Thôn Lý Nhân Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Yên Bình Tổ 05 NVH Thôn Quyết Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Yên Bình Tổ 11 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Yên Bình Tổ 02 Nhà VH Đồi Cao 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Yên Bình Tổ 04 Nhà VH Đàm Khánh Đông Từ ngày 03 đến ngày 10
66 7 Xã Quang Sơn Tổ 01 Nhà VH Thôn Hang Nước Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Quang Sơn Tổ 05 Điểm BĐVHX Quang Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Quang Sơn Tổ 03 Nhà VH Thôn Trại vòng Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Quang Sơn Tổ 04 Nhà VH Thôn Bãi Sải Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Quang Sơn Tổ 02 Nhà VH Thôn Khe Gồi Từ ngày 03 đến ngày 10
Xã Quang Sơn Tổ 06 Nhà VH Thôn Thống Nhất Từ ngày 03 đến ngày 10
67 8 Phường Tây Sơn Tổ 01 Nhà VH Tổ 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 02 Nhà VH Tổ 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 03 Nhà VH Tổ 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 04 Nhà VH Tổ 4 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 05 Nhà VH Tổ 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 06 Nhà VH Tổ 6 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tây Sơn Tổ 07 Từ ngày 03 đến ngày 10
68 9 Phường Tân Bình Tổ 01 Nhà VH Tổ 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 02 Điểm BĐ-VHX Yên Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 04 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 03 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 05 Nhà VH Tổ 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 06 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 07 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 08 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 09 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 10 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phường Tân Bình Tổ 11 Từ ngày 03 đến ngày 10
YÊN MÔ 26 69 1 Xã Yên Mạc Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Mạc Từ ngày 03 đến ngày 10
70 2 Xã Khánh Dương Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Khánh Dương Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Hội trường NVH thôn Yên Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
71 3 Xã Yên Hòa Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Hòa Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Tại Nhà Văn Hoá thôn Liên Trì 1 Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 03 Tại Nhà Văn Hoá Hải Nạp Từ ngày 03 đến ngày 10
72 4 Xã Yên Thành Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
73 5 Xã Khánh Thịnh Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Khánh Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
74 6 Xã Yên Mỹ Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Mỹ Từ ngày 03 đến ngày 10
75 7 Xã Yên Lâm Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Lâm Từ ngày 03 đến ngày 10
76 8 Xã Yên Đồng Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Đồng Từ ngày 03 đến ngày 10
77 9 Xã Yên Hưng Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Hưng Từ ngày 03 đến ngày 10
78 10 Xã Yên Từ Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Yên Từ Từ ngày 03 đến ngày 10
79 11 Khánh Thượng Tổ 01 Điểm Bưu điện VHX Khánh Thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Hội trường NVH Xóm 6 Đồng Nhân Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 03 Hội trường NVH Xóm 3 Thắng Động  Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 4 Tại đình Thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
80 12 Xã Yên Phong Tổ 01 Hội trường UBND xã Yên Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
81 13 Xã Yên Thắng Tổ 1 Bưu điện VHX (UBND xã) Yên Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 2 Hội trường HTX Quảng Thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
82 14 Xã Yên Nhân Tổ 1 Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Nhân Từ ngày 03 đến ngày 10
83 15 Xã Yên Thái Tổ 1 Điểm Bưu điện Văn hóa xã Yên Thái Từ ngày 03 đến ngày 10
84 16 Xã Mai Sơn Tổ 1 Hội trường HTX xóm 3 Mai Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
85 17 Thị Trấn Yên Thịnh Tổ 1 Nhà Văn hóa UBND TT Yên Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 3 Hội trường Hợp tác xã Nam Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 2 Hội trường Bưu điện huyện Yên Mô  Từ ngày 03 đến ngày 10
KIM SƠN 33 86 1 Xã Xuân Thiện Tổ 01 BĐVHX Xuân Thiện Từ ngày 03 đến ngày 10
87 2 Xã Chính Tâm Tổ 01 BĐVHX Chính Tâm Từ ngày 03 đến ngày 10
88 3 Xã Chất Bình Tổ 01 BĐVHX Chất Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
89 4 Xã Hồi Ninh Tổ 01 BĐ VHX xã Hồi Ninh Từ ngày 03 đến ngày 10
90 5 Xã Kim Định Tổ 01 BĐ VH xã Kim Định Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 Nhà  VHX xóm 11 Kim Định Từ ngày 03 đến ngày 10
91 6 Xã Ân Hoà Tổ 01 UBND xã Ân Hoà Từ ngày 03 đến ngày 10
92 7 Xã Hùng Tiến Tổ 01 UBND xã Hùng Tiến Từ ngày 03 đến ngày 10
93 8 Xã Như Hoà Tổ 01 UBND xã Như Hoà Từ ngày 03 đến ngày 10
94 9 Xã Quang Thiện Tổ 01+ 02 Nhà ông Kha xóm 11 Quang Thiện Từ ngày 03 đến ngày 10
95 10 Xã Đồng Hướng Tổ 01+ 02  BĐVHX Đồng Hướng  Từ ngày 03 đến ngày 10
96 11 Xã Kim Chính Tổ 01 + 2  UBND xã Kim Chính  Từ ngày 03 đến ngày 10
97 12 Xã Yên Mật Tổ 01  BĐVHX  Yên Mật Từ ngày 03 đến ngày 10
98 13 Thị trấn Phát Diệm Tổ 1 (2 bàn)  Nhà văn hoá phố Trì Chính TTPD  Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 2 Hội trường UBND TT Phát Diệm Từ ngày 03 đến ngày 10
99 14 Xã Thượng Kiệm Tổ 01 Nhà VH xóm 4 xã Thượng Kiệm Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02 BĐ VHX Thượng Kiệm Từ ngày 03 đến ngày 10
100 15 Xã Lưu Phương Tổ 01 Nhà ông Tuấn xóm 7 Lưu Phương Từ ngày 03 đến ngày 10
101 16 Xã Tân Thành Tổ 01 BĐVHX Xã Tân Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
102 17 Xã Yên Lộc Tổ 01 UBND Xã Yên Lộc Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 2 Nhà văn hóa xóm 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
103 18 Xã Lai Thành Tổ 01 BĐVHX Xã Lai Thành II Từ ngày 03 đến ngày 10
BĐVHX Xã Lai Thành I Từ ngày 03 đến ngày 10
104 19 Xã Định Hoá Tổ 01 BĐVHX Định Hoá Từ ngày 03 đến ngày 10
105 20 Xã Văn Hải Tổ 01 BĐVHX xã Văn Hải Từ ngày 03 đến ngày 10
106 21 Xã Kim Mỹ Tổ 01 BĐVHX Kim Mỹ Từ ngày 03 đến ngày 10
107 22 Xã Kim Tân Tổ 01 BĐVHX Kim Tân Từ ngày 03 đến ngày 10
108 23 Xã Cồn Thoi Tổ 01 BĐVHX Cồn Thoi Từ ngày 03 đến ngày 10
109 24 TT Bình Minh Tổ 01  Nhà văn hoá khối 5 TTBM  Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 02  Nhà Văn Hoá khối 11 + 3 TTBM  Từ ngày 03 đến ngày 10
110 25 Xã Kim Đông Tổ 01 BĐVH xã Kim Đông Từ ngày 03 đến ngày 10
111 26 Xã Kim Trung Tổ 01 BĐVH xã Kim Trung Từ ngày 03 đến ngày 10
112 27 Xã Kim Hải Tổ 01 BĐVH xã Kim Hải Từ ngày 03 đến ngày 10
YÊN KHÁNH 20 113 1 Xã Khánh Hải Tổ 01 Nhà VHX Khánh Hải Từ ngày 03 đến ngày 10
Tổ 01 Nhà văn hoá vân bòng Từ ngày 03 đến ngày 10
114 2 Xã Khánh Lợi Tổ 01 BĐVH xã  Khánh Lợi Từ ngày 03 đến ngày 10
115 3 Xã Khánh Mậu Tổ 01 BĐ VHX Khánh Mậu Từ ngày 03 đến ngày 10
116 4 Xã Khánh Hội Tổ 01 BĐ VHX Khánh Hội Từ ngày 03 đến ngày 10
117 5 Xã Khánh Nhạc Tổ 01 Nhà VHX Khánh Nhạc Từ ngày 03 đến ngày 10
118 6 Xã Khánh Thiện Tổ 01 Nhà VHX Khánh Thiện Từ ngày 03 đến ngày 10
119 7 Xã Khánh Thành Tổ 01 BĐ VHX Khánh Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
120 8 Xã Khánh Công Tổ 01 BĐ VHX Khánh Công Từ ngày 03 đến ngày 10
121 9 Xã Khánh Thuỷ Tổ 01 BĐ VHX Khánh Thuỷ Từ ngày 03 đến ngày 10
122 10 Xã Khánh Hồng Tổ 01 BĐVHX khánh hồng Từ ngày 03 đến ngày 10
123 11 Xã Khánh Vân Tổ 01 BĐ VHX Khánh Vân Từ ngày 03 đến ngày 10
124 12 Xã Khánh Hoà Tổ 01 NVH Khánh Hoà Từ ngày 03 đến ngày 10
125 13 Xã Khánh Tiên Tổ 01 BĐ VHX Khánh Tiên Từ ngày 03 đến ngày 10
126 14 Xã Khánh Cường Tổ 01 Điểm BĐ VHX Khánh Cường Từ ngày 03 đến ngày 10
127 15 Xã Khánh Trung Tổ 01 Điểm BĐ VHX Khánh Trung Từ ngày 03 đến ngày 10
128 16 Thị trấn Tổ 01+ 02 NVH Thị trấn Từ ngày 03 đến ngày 10
129 17 Xã Khánh Phú Tổ 01 NVH Khánh Phú Từ ngày 03 đến ngày 10
130 18 Xã Khánh An Tổ 01 BĐVHX Khánh An Từ ngày 03 đến ngày 10
131 19 Xã Khánh Cư Tổ 01 NVH Khánh Cư Từ ngày 03 đến ngày 10
TP NINH BÌNH 74 132 1 Vân Giang Tổ 01 Nhà VH phố 2 Từ ngày 03 đến ngày 10
Vân Giang Tổ 03 Nhà VH phố 6 Từ ngày 03 đến ngày 10
Vân Giang Tổ 02 Nhà đa năng phố 8 Từ ngày 03 đến ngày 10
Vân Giang Tổ 04 Từ ngày 03 đến ngày 10
Vân Giang Tổ 05 Từ ngày 03 đến ngày 10
133 2 Đông Thành Tổ 01 Nhà VH phố 5 Từ ngày 03 đến ngày 10
Đông Thành Tổ 02 Nhà VH Phố 3 Từ ngày 03 đến ngày 10
Đông Thành Tổ 03 Nhà VH phố 9 Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà VH phố 12 Từ ngày 03 đến ngày 10
Đông Thành Tổ 04 Nhà VH phố 6 Từ ngày 03 đến ngày 10
134 3 Phúc Thành Tổ 01 NVH phố Phúc Tân Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 02 NHV phố Phúc Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 03 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 04 NVH Phúc Thiện Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 05 NVH Phúc Thiện Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 06 Nhà VH phố Phúc Long  Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 07 Từ ngày 03 đến ngày 10
Phúc Thành Tổ 08 NVH Phúc Ninh Từ ngày 03 đến ngày 10
135 4 Nam Thành Tổ 01 NVH Phố Phúc Chỉnh 1  Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Thành Tổ 02 NVH phố Võ Thị Sáu Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Thành Tổ 03 NVH Hoà Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Yết Kiêu Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Thành Tổ 04 NVH Bắc Thành + Văn Miếu Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Thành Tổ 05 Nhà VH phố Trung Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
136 5 Ninh Tiến Tổ 01 NVH Hoàng Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Phúc Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Tiến Tổ 02 NVH Cổ Loan Trung Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Cổ Loan Thượng Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Cổ Loan Hạ Từ ngày 03 đến ngày 10
137 6 Tân Thành Tổ 01 Nhà VH phố Nhật Tân Từ ngày 03 đến ngày 10
Tân Thành Tổ 02 Nhà VH phố Phúc Tân Từ ngày 03 đến ngày 10
Tân Thành Tổ 03 NVH Khánh Thành Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Kỳ Lân Từ ngày 03 đến ngày 10
Tân Thành Tổ 04 Nhà VH phố Khánh Trung Từ ngày 03 đến ngày 10
138 7 Ninh Khánh Tổ 01 Nhà VH Phố Mía  Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Khánh Tổ 04 Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Khánh Tổ 02 Nhà VH Bình Chương   Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Khánh Tổ 03 NVH Bình Hoà Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Khánh Minh Từ ngày 03 đến ngày 10
139 8 Nam Bình Tổ 01 NVH phố Hàn Thuyên Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 02 NVH phố Lê Lợi Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 03 NVH Phố Ngọc Hà Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 04 Nhà VH Phố Phong Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 05 Nhà VH Phố Phú Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Nhà VH Phố Đông Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 06 NVH Trung Tự Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Phú Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
Nam Bình Tổ 07 NVH Phố Ngô Quyền Từ ngày 03 đến ngày 10
140 9 Ninh Phong Tổ 01 Nhà văn hóa đa năng Ninh Phong Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Phong Tổ 02 Nhà VH phố Đoàn Kết  Từ ngày 03 đến ngày 10
141 10 Bích Đào Tổ 01 NVH Đông Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Vạn Hưng Từ ngày 03 đến ngày 10
Bích Đào Tổ 02 NVH Đông Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Vạn Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
Bích Đào Tổ 03 NVH Hưng Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Trung Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Bích Đào Tổ 04 Nhà VH phố Vạn Thắng Từ ngày 03 đến ngày 10
Bích Đào Tổ 05 NVH Thanh Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Thanh Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Bích Đào Tổ 06 NVH Bích Sơn  Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Phúc Thịnh Từ ngày 03 đến ngày 10
142 11 Thanh Bình Tổ 01 NVH Phúc Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 02+08 Nhà Văn hoá phố Trung Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 04 Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 03 Nhà văn hoá phố Trần Kiên Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 05 Nhà VH phố Ngọc Xuân Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 06 Nhà văn hoá phố Ngọc Mỹ Từ ngày 03 đến ngày 10
Thanh Bình Tổ 07 Bưu Điện văn hoá phường Thanh Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
143 12 Ninh Nhất Tổ 01 Bưu điện VHX Ninh Nhất Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Nhất Tổ 02 Nhà VH đa năng UBND Ninh Nhất Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Nhất Tổ 03 NVH thôn Thượng Nam Từ ngày 03 đến ngày 10
144 13 Ninh Sơn Tổ 01 NVH Thanh Bình Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Thượng Lân Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Sơn Tổ 02 NVH Phong Đào Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Sơn Tổ 03 Hội trường HTX NN Thiện Trạo Từ ngày 03 đến ngày 10
NVH Phương Đình Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Sơn Tổ 04 NVH Phúc Khánh Từ ngày 03 đến ngày 10
Bưu điện VHX Ninh Sơn Từ ngày 03 đến ngày 10
145 14 Ninh Phúc Tổ 01 Nhà VH thôn Đoài Hạ Từ ngày 03 đến ngày 10
Ninh Phúc Tổ 02 NVH thôn Đào Công Từ ngày 03 đến ngày 10