Thành lập Ban Chủ nhiệm, Ban Soạn thảo Đề án nghiên cứu, xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm Ngành BHXH

25/11/2019 02:20 PM


Thành lập Ban Chủ nhiệm, Ban Soạn thảo Đề án Nghiên cứu, xây dựng Bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức Ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước là nội dung Quyết định số 2096/QĐ-BHXH ngày 21/11/2019 của BHXH Việt Nam.

 

Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đề án Nghiên cứu, xây dựng Bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức Ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước gồm Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn - Chủ nhiệm Đề án; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam - Phó Chủ nhiệm Thường trực Đề án; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam Trần Mạnh Toàn - Phó Chủ nhiệm Đề án; Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Văn Tùng – thành viên; Phó Trưởng phòng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính Nguyễn Thị Vân Anh – thành viên; ông Trần Thái Hoan, Vụ Tiền lương Bộ Nội vụ - Thành viên.

Ban Soạn thảo Đề án Nghiên cứu, xây dựng Bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức Ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước gồm 15 thành viên và đối tượng thành viên; trong đó, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam là Trưởng ban Soạn thảo; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam Trần Mạnh Toàn - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Soạn thảo; Trưởng phòng Vụ Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Trưởng ban Ban Soạn thảo; Phó Trưởng phòng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam Trần Quốc Thắng – Thư ký Đề án và thành viên là đại diện Viện Khoa học BHXH, Vụ Tài chính – Kế toán, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc BHXH Việt Nam cùng Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ thuộc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ nhiệm Đề án chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về toàn bộ hoạt động xây dựng Đề án; đồng thời, có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn diện viện nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng Đề án, hoàn thiện Đề án trình Tổng Giám đốc báo cáo các Bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian Chủ nhiệm Đề án vắng mặt hoặc ủy quyền, phân công Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ BHXH Việt Nam Trần Mạnh Toàn - Phó Chủ nhiệm Đề án thay mặt Chủ nhiệm Đề án chỉ đạo xây dựng Đề án, chủ trì, điều hành các cuộc họp, hội thảo... liên quan đến xây dựng Đề án; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Soạn thảo Đề án; giúp Chủ nhiệm Đề án quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng Đề án theo quy định.

Ban Soạn thảo Đề án có nhiệm vụ giúp Ban Chủ nhiệm Đề án tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo để thu thập ý kiến phục vụ cho việc soạn thảo nội dung Đề án; thực hiện việc tiếp thu ý kiến tham gia, hiệu chỉnh Dự thảo Đề án, soạn thảo hoàn chỉnh nội dung, báo cáo Ban Chủ nhiệm thông qua Đề án (Trưởng ban Soạn thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Soạn thảo).

Quyết định số 2096/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 255/QĐ-BHXH ngày 01/03/2019 của BHXH Việt Nam về việc Thành lập Ban Chủ nhiệm, Ban Soạn thảo Đề án Nghiên cứu, xây dựng Bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo đối với công chức, viên chức Ngành BHXH gắn với kết quả hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, độc lập với ngân sách Nhà nước. Kinh phí Đề án được bố trí từ nguồn kinh phí nghiên cứu khoa học; việc quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật và của BHXH Việt Nam. Các thành viên Ban Soạn thảo, cũng như Ban Chủ nhiệm, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Đề án được các Bộ liên quan báo cáo Chính phủ thông qua. Lan Lê

Quyết định số 2096/QĐ-BHXH

 Lan Lê

(http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn)