Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng 10 năm thành lập thành phố Ninh Bình

16/12/2016 03:50 AM


Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố Ninh Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đặc biệt, 3 tháng qua, chào mừng sự kiện 10 năm thành lập thành phố Ninh Bình (7/2/2007- 7/2/2017), thành phố đã phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2016 và giai đoạn 2016-2020.

Diện mạo đô thị Ninh Bình được sửa sang, nâng cấp ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Thế Minh
Diện mạo đô thị Ninh Bình được sửa sang, nâng cấp ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Thế Minh

Từ tháng 10-2016, thành phố đã triển khai kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Ninh Bình. Nội dung của đợt thi đua là: Căn cứ chương trình công tác năm 2016 và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường tiến hành rà soát, xây dựng các giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2016, tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2017. 

Trong đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố năm 2016 và giai đoạn 2016- 2020. Hưởng ứng phong trào thi đua do thành phố phát động, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng. Nội dung của phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trên địa bàn thành phố ở tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/T.Ư của Bộ Chính trị. Do đó đã có tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng lĩnh vực.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục khẳng định thế mạnh trong sản xuất công nghiệp, thương mại với cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng định hướng: công nghiệp, xây dựng 65,75%; dịch vụ, thương mại 33,44%; nông nghiệp 0,81%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân trong 10 năm đạt 14,23%. Thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch, năm 2016 ước đạt 726 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 40,38 triệu đồng/năm. Nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, bước đầu đã hình thành những vùng chuyên canh rau màu, hoa cho giá trị kinh tế cao ở phường Ninh Sơn, xã Ninh Phúc.

Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua được phát động rộng khắp, liên tục với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94,8%, tổ dân phố, thôn văn hóa đạt 82,2%, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 91,3%. Toàn thành phố còn 464 hộ nghèo, chiếm 1,37%, có 5/14 xã, phường không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt gần 40%… 

Bên cạnh đó, phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, khối MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động ngày “Vì người nghèo” do MTTQ các cấp phát động; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Phụ nữ… ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực.

Cùng với việc quan tâm phát động các phong trào thi đua, thành phố cũng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, nội dung các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của từng cấp, từng ngành và từng đơn vị, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện “Nếp sống văn hóa công sở”. Đặc biệt, năm 2016, với sự kiện chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố, thành phố Ninh Bình đã chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường lựa chọn, bình xét khen thưởng công dân tiêu biểu của thành phố trên các lĩnh vực. Kết quả từ việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tạo khí thế mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX đề ra.

Bùi Diệu