Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (10)
Trích yếu: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN của NLĐ (Mẫu số 05B-HSB).
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK (Mẫu 01B-HSB)
Ngày ban hành:
01/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ hoặc BNN của đơn vị (Mẫu số 05A-HSB)
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB)
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai của thân nhân (Mẫu số 09-HSB).
Ngày ban hành:
11/07/2019
Ngày có hiệu lực:
11/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) trong trường hợp người hưởng đề nghị.
Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày có hiệu lực:
26/08/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bản chính Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01-QĐ613).
Ngày ban hành:
01/07/2010
Ngày có hiệu lực:
01/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02-QĐ52) ban hành kèm theo Công văn số 4281/BHXH-CSXH
Ngày ban hành:
29/10/2013
Ngày có hiệu lực:
29/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực