LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

03/12/2018 08:40 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 09/3/2020

- Giám đốc và PGĐ Phan Ngọc Luận: Dự họp tại Bưu điện tỉnh.

- Các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

- Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba 10/3/2020

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Thế Vinh: Dự hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 02/2020.

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư 11/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Hồ Phương: Dự họp tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thứ Năm

12/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu 13/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- PGĐ Hồ Phương: Dự họp tại UBND tỉnh.