LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BHXH TỈNH (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 10/4/2020)

06/03/2019 09:45 AM


Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai 30/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba 31/3/2020

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Ban Giám đốc: Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư 01/4/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Các PGĐ: Làm việc trực tuyến tại nhà

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Các PGĐ: Làm việc trực tuyến tại nhà

Thứ Năm

02/4/2020

Nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ Sáu 03/4/2020

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Hai 06/4/2020

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Ba 07/4/2020

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Hồ Phương: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Phan Ngọc Luận: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư 08/4/2020

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Các PGĐ: Làm việc trực tuyến tại nhà

- Giám đốc: Làm việc tại cơ quan.

- Các PGĐ: Làm việc trực tuyến tại nhà

Thứ Năm

09/4/2020

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

- Giám đốc và các PGĐ Hồ Phương, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Thế Vinh: Làm việc tại cơ quan.

Thứ Sáu 10/4/2020

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Hồ Phương: Dự họp tại UBND tỉnh.

- Giám đốc và các PGĐ Thế Vinh, Phan Ngọc Luận: Làm việc trực tuyến tại nhà.

- PGĐ Hồ Phương: Làm việc tại cơ quan.