CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

08/05/2017 04:40 PM


1. Ông: Trương Thế Vinh

- Điện thoại: 02573.842.729

- Công việc phụ trách:

+ Ký thay chủ tài khoản cấp II theo phân công hoặc được ủy quyền. 

+ Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Văn phòng; Giám định BHYT; Công tác Quân sự - Tự vệ; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

+ Phụ trách trực tiếp Văn phòng và phòng Giám định BHYT.

+ Theo dõi phụ trách BHXH Đông Hòa và BHXH huyện Tây Hòa.

+ Tổ trưởng Tổ mua sắm tài sản; Chủ tịch Hội đồng thanh lý tài sản.

+ Đề xuất, tham mưu Giám đốc ký kết các văn bản liên ngành cũng như các văn bản trình Tỉnh ủy, UBND, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công. Đôn đốc xây dựng và ký các văn bản chỉ 3 đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao. Ký các báo cáo thường xuyên, định kỳ của cơ quan và các văn bản mang tính chất phổ biến; Văn bản được Giám đốc ủy quyền hoặc phân công.

+  Được Giám đốc ủy quyền ký Hợp đồng KCB BHYT; Ủy quyền ký các khoản tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT cho các huyện và các cơ sở KCB BHYT; Ký các chứng từ thanh toán trực tiếp; Ký tất cả các hợp đồng và chứng từ thanh toán, mua sắm tài sản, công cụ dụng cụ rẻ tiền, mau hỏng … do Văn phòng đề xuất; ký duyệt đề xuất làm ngoài giờ và thanh toán chế độ theo quy định đối với các phòng thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về tính pháp lý và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định của ngành.

+ Các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc. 


2. Ông Hồ Phương

- Điện thoại: 0257.3.841.847

- Công việc phụ trách:

+ Ký thay chủ tài khoản cấp II theo phân công hoặc được ủy quyền.

+ Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chế độ chính sách BHXH; Công nghệ thông tin; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác Thanh niên; Công tác Công đoàn.

+ Phụ trách trực tiếp phòng Chế độ BHXH và phòng Công nghệ thông tin.

+ Theo dõi phụ trách BHXH Tuy An và BHXH huyện Đồng Xuân.

+ Đề xuất, tham mưu Giám đốc ký kết các văn bản liên ngành cũng như các văn bản trình Tỉnh ủy, UBND, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công. Đôn đốc xây dựng và ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao. Ký tất cả các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công; Ký các văn bản mang tính chất phổ biến; Văn bản được Giám đốc ủy quyền hoặc phân công.

+ Được Giám đốc ủy quyền ký các Quyết định, Danh sách chi trả các chế độ BHXH, BHTN; ký toàn bộ các ủy nhiệm chi, phiếu thu chi thuộc lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về tính pháp lý và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định của ngành.

+ Các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc. 


3. Ông Phan Ngọc Luận

- Điện thoại: 0257.3818080

- Công việc phụ trách:

+ Ký thay chủ tài khoản cấp II khi được phân công hoặc ủy quyền.

+ Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; Truyền thông và phát triển đối tượng.

+ Phụ trách trực tiếp phòng Quản lý Thu; phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng; phòng Cấp sổ, thẻ.

+ Theo dõi phụ trách BHXH Sông Hinh, BHXH huyện Sơn Hòa và BHXH huyện Phú Hòa.

+ Đề xuất, tham mưu Giám đốc ký kết các văn bản liên ngành cũng như các văn bản trình Tỉnh ủy, UBND, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phân công. Đôn đốc xây dựng và ký các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao; Ký tất cả các báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực được phân công; Ký các văn bản mang tính chất phổ biến, Văn bản được Giám đốc ủy quyền hoặc phân công.

+ Được Giám đốc ủy quyền ký toàn bộ các ủy nhiệm chi, phiếu thu chi thuộc lĩnh vực phụ trách; Duyệt chi và ký kết các hợp đồng liên quan đến lĩnh vực truyền thông; Ủy quyền ký kết các ủy nhiệm chi thuộc lĩnh vực thu và các Quyết định chi hỗ trợ thu theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về tính pháp lý và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy định của ngành.

+ Các công tác khác theo sự phân công của Giám đốc. 

 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN