Sơ lược về BHXH tỉnh Phú Yên

04/11/2015 11:08 AM


BHXH tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 113/QĐ-TCCB ngày 4/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt  Nam; là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam, chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Phú Yên, có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngày 16/8/1995, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1.004/QĐ-UB chỉ đạo ngành LĐ-TBXH và Liên đoàn Lao động tỉnh chuyển giao sự nghiệp BHXH sang BHXH Việt Nam quản lý theo hệ thống dọc. Ngày 31/8/1995, BHXH tỉnh Phú Yên chính thức nhận bàn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự BHXH của hai ngành chuyển sang theo tinh thần Thông tư 125/TT-LB ngày 24/6/1995 của Liên Bộ: Ban tổ chức Chính Phủ - Bộ LĐ-TB&XH - Tổng LĐLĐ Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/9/1995. Đến đầu năm 2003, BHXH tỉnh tiếp nhận hệ thống BHYT chuyển sang theo Quyết định số 20/200/QĐ-TTg ngày 24/1/2002 của Thủ tướng Chính Phủ.

Khi mới thành lập, BHXH tỉnh Phú Yên chỉ có 04 phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thị xã với tổng số công chức, viên chức là 50 người. Đến nay, toàn hệ thống BHXH tỉnh có 10 phòng nghiệp vụ, 08 BHXH huyện, thị xã với tổng số công chức, viên chức, người lao động gần 210 người.

 Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức BHXH tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tận tậm phục vụ đối tượng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT ở địa phương với thành tích năm sau cao hơn năm trước.