Đối tượng đóng - Mức đóng

18/09/2018 01:45 PM


I- Đối tượng đóng: (Điều 43 Luật Việc làm)

1. Người lao động phải tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.

II- Mức đóng: (Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm)

1) Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

2) Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp;

3) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm.