Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong tối đa 12 ngày làm việc

17/03/2020 08:17 AM


Ngày 24/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 về Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Hướng dẫn Nghị định, vừa qua, BHXH Việt Nam ra Công văn 778/BHXH-CSXH ngày 11/03/2020.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày 15/03/2020, tính chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 14/2020/NĐ-CP, nhà giáo có đủ các điều kiện: Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên; Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến ngày 31/05/2011; đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01/01/2012 sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu (trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật BHXH thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu).

Mức trợ cấp 01 lần bằng tiền, được tính theo công thức:

Số tiền trợ cấp = (Lương hưu tháng x 10%) x Số năm được tính trợ cấp

Trong đó, lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm Nghị định số 14/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục, thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong, nếu không liên tục thì được cộng dồn, không gồm thời gian đã hưởng phụ cấp thâm niên của lực lượng vũ trang và phụ cấp thâm niên của các ngành khác (nếu có) trong lương hưu, tháng lẻ từ 03 tháng đến 06 tháng được tính tròn là nửa năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là 01 năm.

Trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau thì đại diện theo ủy quyền của thân nhân người từ trần (vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi) làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Người đại diện theo ủy quyền của thân nhân nhà giáo đã từ trần chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

Hồ sơ đủ điều kiện được cơ quan BHXH giải quyết tối đa trong 12 ngày làm việc

Tại Công văn 778/BHXH-CSXH, BHXH Việt Nam khẳng định, việc giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp thực hiện theo quy định tại Điều 6, 7 Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam như đối với đối tượng hưởng trợ cấp BHXH một lần và thời hạn giải quyết là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định (như vậy, rút ngắn được 08 ngày so với thời hạn Chính phủ cho phép tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP là 20 ngày). Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu gồm Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp ban hành kèm theo Nghị định này (Mẫu số 01); đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân, ban hành kèm theo Nghị định này, Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mang theo bản chính để đối chiếu, Văn bản ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định này (trường hợp chỉ có 01 thân nhân thì không cần văn bản ủy quyền).

Trong tổ chức thực hiện, Bộ phận Tiếp nhận - Trả kết quả (BHXH huyện/tỉnh) có trách nhiệm hướng dẫn người hưởng kê khai, lập hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo đúng quy định tại Điều 5 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP; hướng dẫn người hưởng lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan BHXH, nhận tiền trợ cấp bằng một trong các hình thức (trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua tài khoản ngân hàng của người hưởng); truy cập vào Hệ thống Lưu trữ điện tử tập trung (Hệ thống) để rà soát, kiểm tra, trường hợp có dữ liệu hồ sơ hưu trí của người hưởng trên Hệ thống, thực hiện số hóa hồ sơ giấy đã tiếp nhận để cập nhật vào Hệ thống các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, chuyển cho Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH, trường hợp không có dữ liệu hồ sơ hưu trí trên Hệ thống thì trả lại hồ sơ và hướng dẫn người nộp hoàn thiện bổ sung hồ sơ để làm căn cứ giải quyết.

Bộ phận/Phòng Chế độ BHXH truy cập vào Hệ thống Các phần mềm nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, đối chiếu dữ liệu tại hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP với dữ liệu hồ sơ hưu trí đang quản lý chi trả; để xác định điều kiện tính hưởng trợ cấp, mức trợ cấp theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số 14/2020/NĐ-CP. Đối chiếu dữ liệu người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 giải quyết không trùng đối tượng. Trường hợp đủ căn cứ giải quyết thì trình lãnh đạo phê duyệt, ban hành Quyết định hưởng trợ cấp (Mẫu Trợ cấp NĐ14 ban hành kèm theo văn bản này) (02 bản, trong đó 01 bản lưu cùng hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp, 01 bản giao cho người hưởng trợ cấp). Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết hưởng trợ cấp thì có văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP của cơ quan BHXH huyện, cơ quan Bưu điện và người hưởng theo quy định chung; không được quy định thêm các thủ tục hành chính.

Theo: www.tapchibaobaohiemxahoi.gov.vn