Công đoàn BHXH tỉnh: Xây dựng quỹ tương trợ cho đoàn viên

18/02/2020 09:19 AM


Công đoàn BHXH tỉnh vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ tương trợ nội bộ dành cho đoàn viên Công đoàn.

Theo quy chế, hàng năm, mỗi đoàn viên Công đoàn tự nguyện đóng góp 500.000 đồng vào quỹ tương trợ, tối đa đến 3 triệu đồng. Quỹ tương trợ nhằm tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ cho đoàn viên và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc trong các trường hợp đoàn viên không may gặp rủi ro trong cuộc sống. Qũy được thực hiện theo nguyên tắc cân đối thu và chi, chi theo quy chế, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tùy theo số tiền quỹ cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xem xét thống nhất lựa chọn đối tượng khó khăn phù hợp quy định trên hỗ trợ (hình thức mượn) tối đa không quá 50 triệu đồng. Thời gian tối đa hỗ trợ không quá 01 năm, đoàn viên phải hoàn trả lại số tiền cho quỹ bằng hình thức trả dần hàng tháng, quý hoặc trả 1 lần.

Quỹ tương trợ nội bộ do Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành lập và quản lý điều hành, chịu sự kiểm tra và giám sát của Ủy ban Kiểm tra đồng cấp và công đoàn cấp trên.

Quang Phương