BHXH tỉnh: Triển khai nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

10/03/2020 10:28 AM


BHXH tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 101/KH-BHXH ngày 9/3/2020 thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

BHXH tỉnh bố trí bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính làm việc tại Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp

Theo đó, để từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo chỉ đạo chung của ngành, BHXH tỉnh đề ra giải pháp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính liên quan đến cấu phần “Nộp BHXH” nhằm nâng xếp hạng chỉ số “Nộp thuế và BHXH” theo mục tiêu BHXH Việt Nam đề ra.

Song song với đó cần thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu và các giải pháp vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu của các sở, ngành để liên thông thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc cần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của Ngành BHXH.

Để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trên, BHXH tỉnh đã phân công công việc, trách nhiệm cụ thể cho từng phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chính phủ giao.

Trần Đoàn