Gắn thi đua với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị

06/05/2020 03:01 PM


Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, vừa qua, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, tại Kế hoạch số 132-KH/ĐU ngày 23/04/2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam yêu cầu cán bộ, Đảng viên và người lao động tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể quần chúng, của cán bộ, Đảng viên, người lao động trong cơ quan BHXH Việt Nam về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong toàn Đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, Đảng viên, nhân dân quan tâm; thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức các phong trào thi đua đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không lãng phí, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia; gắn đợt thi đua với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng Đảng ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

Phấn đấu 100% các tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2020, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác của chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ mới trong năm 2020.

Phấn đấu 100% các Đảng bộ trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên theo kế hoạch.

Phấn đấu 100% cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ; Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phấn đấu 100% các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên mọi lĩnh vực.

Phấn đấu 100% Đảng viên có cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.

Tập trung vào nội dung thi đua với 05 điểm chính

Từ tháng 03/2020 đến tháng 02/2021, cán bộ, đảng viên, người lao động tiếp tục:

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các nội dung phát động của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương; phấn đấu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, Đảng viên; tăng cường hiệu lực trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước; hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kết quả đạt được của các tổ chức Đảng trực thuộc, của Đảng bộ cơ quan trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng của cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các tổ chức Đảng chủ động phối hợp với thủ trưởng đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, lao động sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước do BHXH Việt Nam phát động năm 2020 với chủ đề Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao hiệu quả tham gia, đóng góp ý kiến của cán bộ, Đảng viên vào các chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cũng yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế, các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua sâu rộng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Tiến hành tổng kết và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Sau đợt phát động thi đua, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức đánh giá, xem xét khen thưởng cho các tổ chức Đảng, Đảng viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các Ban Tham mưu, giúp việc Đảng ủy theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai thực hiện, tham mưu, tổng hợp thẩm định các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, báo cáo Đảng ủy xem xét, tuyên dương, khen thưởng.

Theo http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn/