Nghiên cứu xây dựng ứng dụng Quản lý dữ liệu văn bản Ngành BHXH

13/02/2020 03:50 PM


Đây là yêu cầu của BHXH Việt Nam tại Quyết định số 175/QĐ-BHXH ngày 11/02/2020 về Phê duyệt Phương án xử lý kết quả rà soát văn bản năm 2019 theo Kế hoạch số 1973/KH-BHXH ngày 10/06/2019. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành.

Kết quả sau rà soát cho thấy, tính đến ngày 31/12/2019, có 44 văn bản còn hiệu lực thi hành; 43 văn bản hết hiệu lực thi hành 01 phần hoặc toàn bộ; 10 văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế; 15 văn bản đề nghị ban hành mới (trong đó, đề xuất nội dung liên quan đến chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi nhiều con nuôi do chưa có văn bản hướng dẫn đối với trường hợp nuôi cùng lúc hoặc không cùng lúc con nuôi dưới 06 tháng tuổi; thủ tục hưởng chế độ BHXH trong trường hợp định cư nước ngoài (giấy tờ thể hiện xuất cảnh định cư là dạng điện tử, người lao động được gửi qua email cá nhân) do bản thông báo cấp thị thực do không có dấu mộc nên không thực hiện được bản dịch được chứng thức hoặc công chứng như bản giấy; sửa đổi quy định hoạt động Đại lý Thu BHXH, BHYT do một số nội dung không còn phù hợp; hướng dẫn học sinh, sinh viên có Quốc tịch là người nước ngoài (không phải người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam) tham gia BHYT học sinh, sinh viên tại nhà trường vì hiện nay có rất nhiều học sinh, sinh viên có Quốc tịch là người nước ngoài tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân); hướng dẫn thu đối tượng ốm đau, thai sản do cấp thẻ BHYT mã NO làm phát sinh công việc đối với cán bộ thu, việc theo dõi không được kịp thời (đôi khi vừa cấp thẻ BHYT mới cho các đối tượng ốm đau thì đối tượng đã đi làm lại do báo giảm chậm, muộn), do thời gian báo giảm bên phần mềm TST, thủ tục duyệt chế độ thai sản trên phần mềm TCS không kịp thời, không cùng thời điểm, dẫn đến việc cấp phát thẻ cho đối tượng nghỉ thai sản không kịp thời, vướng mắc trong quá trình thanh toán); quy trình thu, cấp  thẻ BHYT (mã NO) đối tượng nghỉ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định tại Nghị định số 146/NĐ-CP do Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định đối tượng trong thời gian nghỉ thai sản vẫn sử dụng thẻ BHYT cũ; hướng dẫn về việc xác nhận quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tại các đơn vị giải thể, phá sản, có chủ bỏ trốn mà vẫn nợ tiền BHXH; ban hành Quyết định mới về mã số ghi trên thẻ BHYT thay thế Quyết định 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam quy định về mã số ghi trên thẻ BHYT do Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định thêm 01 số đối tượng mới, hiện tại chỉ có văn bản hướng dẫn tạm thời mã số ghi trên thẻ BHYT cho các đối tượng này; quy trình giám định BHYT thay thế cho Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 ban hành Quy trình giám định BHYT để phù hợp với thực tiễn công tác giám định thực hiện trên phần mềm Hệ thống Thông tin giám định BHYT; thanh quyết toán chi phí phẫu thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê do chưa có văn bản hướng dẫn;...

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế giúp Tổng Giám đốc theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện phương án xử lý kết quả rà soát đã được phê duyệt; các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam xây dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới thuộc lĩnh vực phụ trách của đơn vị, tham mưu lãnh đạo Ngành báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế một số vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Văn phòng BHXH Việt Nam phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Ứng dụng Quản lý dữ liệu văn bản (bao gồm hệ thống các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ toàn Ngành theo năm, lĩnh vực ban hành) trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành.

Theo http://tapchibaohiemxahoi.gov.vn