LỊCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

09/05/2018 09:05 AM


STT

ĐƠN VỊ

ĐỊA ĐIỂM CHI TRẢ

NGÀY CHI TRẢ

GIỜ CHI TRẢ

 I/ THÀNH PHỐ TUY HÒA

Đầu mối liên hệ:   

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh: Ông Đàm Văn Hậu;    SĐT:  0983 887 312

- Bưu điện thành phố :  Bà Mạnh Thị Thanh Tuyền;  SĐT : 0913 468 201

1

Phường Phú Thạnh

Trụ sở UBND Phường Phú Thạnh

5

13h00 -  14h30

2

Phường Phú Lâm

Trụ sở UBND Phường Phú Lâm

5

15h00 -  16h30

3

Phường Phú Đông

Trụ sở UBND Phường Phú Đông

5

13h00 -  16h30

4

Xã An Phú

Trụ sở UBND Xã An Phú

5

13h00 -  16h00

5

Xã Hòa Kiến

Trụ sở UBND Xã Hòa Kiến

5

13h00 -  16h00

6

Phường 3

Giao dịch trung tâm (206A Trần Hưng Đạo)

6

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

7

Phường 4

Giao dịch trung tâm (206A Trần Hưng Đạo)

6

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

8

Phường 7

Bưu điện Nguyễn Huệ

6

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

9

Phường 9

Trụ sở UBND Phường 9

6

13h00 -  16h30

10

Phường 2

Trụ sở UBND Phường 2

6

13h00 -  16h30

11

Xã Bình Ngọc

Trụ sở UBND Xã Bình Ngọc

6

13h00 -  16h30

12

Xã Bình Kiến

Trụ sở UBND Xã Bình Kiến

6

13h00 -  16h30

13

Phường 5

Giao dịch trung tâm (206A Trần Hưng Đạo)

7

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

14

Phường 8

Trụ sở UBND Phường 8

7

13h00 -  16h30

15

Phường 1

Trụ sở UBND Phường 1

7

13h00 -  16h30

16

Phường 6

Trụ sở UBND Phường 6

7

13h00 -  16h30

TRẢ VÉT (tất cả các phường, xã)

Giao dịch trung tâm (206A Trần Hưng Đạo)

7  ->  9

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

 II/ HUYỆN TÂY HÒA

Đầu mối liên hệ:   

- Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Võ Thành Nhu;     SĐT: 0914 467 278

- Bưu điện huyện:   Bà Nguyễn Thị Bích Huyền;   SĐT:  0917 022 949

1

Thị trấn Phú Thứ

Trụ sở UBND thị trấn Phú Thứ

6

07h00 -  11h30

2

Xã Hòa Phong

VHX Hòa Phong

6

07h00 -  11h00

3

Xã Hòa Phú

VHX Đồng Bò

6

07h00 -  11h00

4

Xã Hòa Thịnh

VHX Hòa Thịnh

6

07h00 -  11h00

5

Xã Hòa Mỹ Tây

VHX Hòa Mỹ Tây

6

07h00 -  11h00

6

Hòa Mỹ Đông

VHX Hòa Mỹ Đông

6

07h00 -  11h00

7

Xã Hòa Bình 1

VHX Hòa Bình 1

6

07h00 -  11h00

8

Hòa Tân Tây

VHX Hòa Tân Tây

6

07h00 -  11h00

9

Xã Hòa Đồng

VHX Hòa Đồng

6

07h00 -  11h00

10

Xã Sơn Thành Đông

Bưu cục Sơn Thành

7

07h00 -  11h00

11

Xã Sơn Thành Tây

Hội trường Người cao tuổi xã Sơn Thành Tây

7

07h00 -  11h30

 

TRẢ VÉT (tất cả xã)

Xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây từ ngày 7

Giao dịch Phú Thứ

6

13h00 -  16h30

 

TRẢ VÉT (tất cả xã)

Xã Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây từ ngày 7

Giao dịch Phú Thứ

7 ->  20

07h00 -  11h30

13h30 – 16h30

 III/ HUYỆN TUY AN

Đầu mối liên hệ:   

  -     Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Trần Công Tuấn;   SĐT  0944 440 038

  -     Bưu điện huyện:   Ông Phan Hoàng Khánh;   SĐT:  0913 468 203

1

Xã An Dân

BĐ VHX An Dân

5

07h15 -  10h00

2

Xã An Thạch

BĐ VHX An Thạch

5

07h15 -  10h00

3

Xã An Ninh Đông

BĐ VHX An Ninh Đông

5

07h15 -  10h00

4

Xã An Ninh Tây

CLB HT An Ninh Tây

5

07h15 -  10h00

5

Xã An Cư

BĐ VHX An Cư

5

07h15 -  10h00

6

Xã An Nghiệp

BĐ VHX An Nghiệp

6

07h15 -  09h30

7

Xã An Định

BĐ VHX An Định

6

07h15 -  09h30

8

Xã An Xuân

BĐ VHX An Xuân

6

07h15 -  09h00

9

Xã An Hiệp

BĐ VHX An Hiệp

6

07h15 -  09h30

10

Xã An Mỹ

Bưu cục Hòa Đa

6

07h15 -  10h00

11

Xã An Thọ

BĐ VHX An Thọ

6

13h30 – 16h30

12

Xã An Lĩnh

Trụ sở  UBND xã An Lĩnh

6

13h30 – 15h00

13

Xã An Chấn

BĐ VHX An Chấn

7

07h15 -  10h00

14

Xã An Hòa

Trụ sở  UBND xã An Hòa

7

13h30 – 15h00

15

Xã An Hải

BĐ VHX An Hải

7

15h30 – 16h30

16

Thị trấn Chí Thạnh

Bưu cục Tuy An

7

13h30 – 16h30

TRẢ VÉT (tất cả các xã)

Bưu cục Tuy An

7 –> 22

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

 IV/ THỊ XÃ SÔNG CẦU 

Đầu mối liên hệ:   

  -     Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Võ Văn Hùng;    SĐT:  0989 637 279

  -     Bưu điện huyện:   Ông Cao Quang Thiêm;   SĐT:  0913 468 208

1

Xã Xuân Thọ 1

BĐ VHX Xuân Thọ 1

7

13h30 – 14h00

2

Xã Xuân Thọ 2

Trụ sở UBND xã Xuân Thọ 2

7

13h10 – 16h00

3

Phường Xuân Đài

Trụ sở UBND xã Xuân Thọ 2

7

13h10 – 16h00

4

Phường Xuân Thành

Bưu cục trung tâm

7

13h00 – 17h00

5

Phường Xuân Phú

Bưu cục trung tâm

7

13h00 – 17h00

6

Phường Xuân Yên

Bưu cục trung tâm

7

13h00 – 17h00

7

Xã Xuân Lâm

Bưu cục trung tâm

7

13h00 – 17h00

8

Xã Xuân Phương

Trụ sở UBND xã Xuân Phương

7

13h30 – 15h00

9

Xã Xuân Thịnh

Trụ sở UBND xã Xuân Thịnh

7

13h30 – 15h30

10

Xã Xuân Cảnh

BĐ VHX Xuân Cảnh

7

14h00 – 16h00

11

Xã Xuân Hòa

BĐ VHX Xuân Hòa

7

14h00 – 16h00

12

Xã Xuân Hải

BĐ VHX Xuân Hải

7

14h00 – 16h00

13

Xã Xuân Lộc

Bưu cục Bình Thạnh

7

13h30 – 16h00

14

Xã Xuân Bình

Bưu cục Bình Thạnh

7

13h30 – 16h00

TRẢ VÉT (tất các phường, xã)

Tại các điểm chi trả

7 -> 20

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

V/ HUYỆN ĐÔNG HÒA

Đầu mối liên hệ:    

 -     Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Nguyễn Xuân Vỹ;   SĐT:  0918 163 297

-      Bưu điện huyện:   Ông Trần Công Khanh;     SĐT:  0913 468 202

1

Xã Hòa Xuân Đông

BĐ VHX Hòa Xuân Đông

6

13h30 – 16h30

2

Xã Hòa Xuân Nam

BĐ VHX xã Hòa Xuân Nam

6

13h30 – 16h30

3

Thị trấn Hòa Vinh

Bưu điện huyện Đông Hòa

6

13h30 – 16h30

4

Xã Hòa Xuân Tây

Trụ sở UBND xã Hòa Xuân Tây

6

13h30 – 16h30

5

Xã Hòa Tâm

Chi trả tại nhà người hưởng

6

13h30 – 16h30

6

Xã Hòa Hiệp Nam

BĐ VHX xã Hòa Hiệp Nam

6

13h30 – 16h30

7

Xã Hòa Tân Đông

BĐ VHX xã Hòa Tân Đông

6

13h30 – 16h30

8

Xã Hòa Thành

Trụ sở UBND xã Hòa Thành

6

13h30 – 16h30

9

Thị trấn Hòa Hiệp Trung

Trụ sở UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung

6

13h30 – 16h30

10

Xã Hòa Hiệp Bắc

BĐ VHX Hòa Hiệp Bắc

6

13h30 – 16h30

TRẢ VÉT (tất cả các xã)

Bưu điện huyện Đông Hòa

7 -> 24

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

VI/ HUYỆN PHÚ HÒA

Đầu mối liên hệ:   

 -     Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Phan Trần Bi;     SĐT:  0866 763 639

-      Bưu điện huyện:  Bà Lê Thị Mỹ Dung;      SĐT:  0918145156

1

Xã Hòa Hội

VHX Hòa Hội

6

13h30 – 16h00

2

Xã Hòa Định Tây

VHX Hòa Định Tây

6

13h30 – 16h00

3

Thị trấn Phú Hòa

Bưu cục Phú Hòa

6

13h30 – 16h30

4

Xã Hòa Định Đông

Bưu cục Phú Hòa

6

13h30 – 16h30

5

Xã Hòa An

Trụ sở UBND xã Hòa An

6

13h30 – 16h30

6

Xã Hòa Trị

Trụ sở UBND xã Hòa Trị

6

13h30 – 16h30

7

Xã Hòa Thắng

Trụ sở UBND xã Hòa Thắng

7

13h30 – 16h30

8

Xã Hòa Quang Bắc

VHX Hòa Quang Bắc

7

13h30 – 16h30

9

Xã Hòa Quang Nam

Trụ sở UBND xã Hòa Quang Nam

7

13h30 – 16h30

 

TRẢ VÉT (tất cả các xã)

Bưu cục Phú Hòa

8 -> 20

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

VII/ HUYỆN SƠN HÒA

Đầu mối liên hệ:     

-     Bảo hiểm xã hội huyện:  Ông Nguyễn Anh Toàn;     SĐT:  0914 038 388

-     Bưu điện huyện:     Ông Phạm Thanh Tùng;     SĐT:  0949 777 279

1

Thị trấn Củng Sơn

Bưu cục Sơn Hòa

7

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

2

Xã Suối Bạc

Bưu cục Sơn Hòa

7

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

3

Xã Sơn Hà

Bưu cục Ngân Điền

6

13h30 – 16h00

4

Xã Sơn Nguyên

BĐ VHX Sơn Nguyên

6

15h00 – 17h00

5

Xã Sơn Xuân

Trả tại nhà theo danh sách chi trả

6

13h30 – 17h00

6

Xã Sơn Long

Trả tại nhà theo danh sách chi trả

6

09h00 – 11h30

7

Xã Sơn Định

Trả tại nhà theo danh sách chi trả

6

08h00 – 09h00

8.1

Xã Sơn Hội

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

09h30 – 11h00

8.2

Thôn Tân Lương

Tại nhà Ô. Ảnh

6

09h30 – 11h00

9

Xã Sơn Phước

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

08h00 – 09h00

10

Xã Cà Lúi

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

13h30 – 17h00

11

Xã Phước Tân

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

13h30 – 14h30

12

Xã Suối Trai

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

10h00 – 10h30

13

Xã Ea Chà Rang

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

07h00 – 08h00

14

Xã Krông Pa

Trả tại nhà theo danh sách chi trả 

6

08h30 – 09h00

VIII/ HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Đầu mối liên hệ:    

 -     Bảo hiểm xã hội huyện:  Bà Nguyễn Thị Hải; SĐT :  0826 776 868

-      Bưu điện huyện:     Ông Vũ Quốc Thắng;     SĐT:  0913 468 204

1

Xã Xuân Long

VHX Xã Xuân Long

6

08h00 – 10h00

2

Xã Xuân Sơn Bắc

VHX Xã Xuân Sơn Bắc

6

08h00 – 10h00

3

Thị trấn La Hai

Bưu điện trung tâm

6

08h00 – 17h00

4

Xã Xuân Quang 1

VHX Xã Xuân Quang 1

6

14h30 – 15h00

5

Xã Phú Mỡ

VHX Xã Xuân Quang 1

6

14h30 – 15h00

6

Xã Xuân Lãnh

VHX Xã Xuân Lãnh

6

14h00 – 14h30

7

Xã Đa Lộc

VHX Xã Đa Lộc

6

15h00 – 15h30

8

Xã Xuân Quang 3

VHX Xã Xuân Quang 3

7

08h00 – 10h00

9

Xã Xuân Sơn Nam

VHX Xã Xuân Sơn Nam

7

09h00 – 10h00

10

Xã Xuân Phước

VHX Xã Xuân Phước

7

14h00 – 15h00

11

Xã Xuân Quang 2

VHX Xã Xuân Quang 2

7

13h45 – 15h00

 

TRẢ VÉT (tất cả các xã)

Bưu điện trung tâm huyện

8 -> 20

07h30 – 11h30

13h30 – 16h30

IX/ HUYỆN SÔNG HINH

Đầu mối liên hệ:    

-     Bảo hiểm xã hội huyện: Ông Nguyễn Quốc Bình; SĐT:  0914 254 278

-     Bưu điện huyện:   Ông  Lê Tiến Dũng;  SĐT:  0913 468 206

1

 

Thị trấn Hai Riêng

Bưu cục Sông Hinh

7

07h00 – 11h30

13h30 – 17h00

2

 

Xã Sơn Giang

VHX Sơn giang

7

 07h00 - 11h00

 

3

 

Xã Đức Bình Đông

VHX Đức Bình Đông

7

07h00 - 11h00

 

4

 

Xã Đức Bình Tây

VHX Đức Bình Tây

7

07h00 - 11h00

 

5

 

Xã EaBar

VHX Eabar

7

07h00 - 11h00

 

6

 

Xã Ealy

VHX Ealy

7

07h00 - 11h00

 

7

 

 Xã EaBá

VHX EaBá

7

07h00 - 11h00

 

8

 

 Xã EaLâm

VHX EaLâm

7

07h00 - 11h00

 

9

 

Xã Sông Hinh

Trụ sở UBND Xã Sông Hinh

7

07h00 - 11h00

 

10

 

 Xã Eatrol

VHX Eatrol

7

07h00 - 11h00

 

11

 

 Xã Eabia

VHX Eabia

7

07h00 - 11h00

 

 

TRA VÉT (tất cả các xã)

Bưu cục Sông hinh

11  ->  20

07h00 – 11h30

13h30 – 17h00