UBND tỉnh: Ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH

Để chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tốt hơn

Các hợp tác xã tích cực hoàn thành nghĩa vụ thuế

Xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu: Phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT từ 85% trở lên năm 2018

UBND tỉnh: Tổng kết công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018

Khối Văn hóa- Xã hội tỉnh: Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2018

Các dự án lớn đã và đang triển khai: Kỳ vọng tạo động lực để Phú Yên phát triển

Phấn đấu 95% người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Kết nối người lao động với doanh nghiệp

Thực hiện nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử ở Phú Yên: Chuyển biến bước đầu