Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản BHXH tỉnh Phú Yên (11)
Trích yếu: Quyết định số 114/QĐ-BHXH ngày 24/4/2020 v/v Ban hành Danh mục hồ sơ lưu trữ thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên năm 2020
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 167/KH-BHXH ngày 17/4/2020 của BHXH tỉnh v/v Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày có hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy chế phối hợp số 151/QCPH-BHXH-UBND ngày 07/4/2020 giữa BHXH tỉnh và UBND thành phố Tuy Hòa v/v phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày có hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 149/TB-BHXH ngày 06/4/2020 của BHXH tỉnh về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT cho người tham gia trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
06/04/2020
Ngày có hiệu lực:
06/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 221/BHXH-VP ngày 31/3/2020 của BHXH tỉnh Phú Yên v/v phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày có hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày có hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19
Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày có hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH theo Quyết định 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020
Ngày ban hành:
03/02/2020
Ngày có hiệu lực:
03/02/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực