Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Văn bản trung ương (35)
Trích yếu: Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 143/VPCP ngày 04/4/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
04/04/2020
Ngày có hiệu lực:
04/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ v/v thực hiện Chỉ thị số 116/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ v/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử , Chính quyền điện tử, Bộ, ngành
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nƣớc ngoài theo hợp đồng
Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày có hiệu lực:
20/05/2020
Trạng thái văn bản:
Chưa có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2552/VPCP-KSTT ngày 02/4/2020 của Văn phòng Chính Phủ v/v tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
02/04/2020
Ngày có hiệu lực:
02/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020
Ngày ban hành:
04/03/2020
Ngày có hiệu lực:
04/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT số 46/2014/QH13
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực