Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (104)
Trích yếu: Công văn số 1511/LĐTBXH - BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội v/v hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
Ngày ban hành:
04/05/2020
Ngày có hiệu lực:
04/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/5/2020 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
06/05/2020
Ngày có hiệu lực:
06/05/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh v/v tổ chức triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP về quy định việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày có hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo số 170/TB-VPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ v/v Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày có hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Báo cáo số 31/BC-BTTTT về Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH ngày 27/4/2020 của Bộ LĐ-TB & XH v/v cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động
Ngày ban hành:
27/04/2020
Ngày có hiệu lực:
27/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Công văn số 2136/UBND-KGVX ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh v/v thực hiện Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày có hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực