Ban Giám đốc

01/08/2018 01:59 PM 

GIÁM ĐỐC
 Phạm Thanh Tùng
 

 - Điện thoại: 0232. 3827357

 - Email: tungpt@quangbinh.vss.gov.vn

 

 

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mậu Tuyển
 

  - Điện thoại: 0232. 3831866

  - Email: tuyennm@quangbinh.vss.gov.vn

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Vẽ 
 

  - Điện thoại: 0232. 3823723

  - Email: vepv@quangbinh.vss.gov.vn

 

  

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Dũng 
 

  - Điện thoại: 0232. 3824798

  - Email: dungnv@quangbinh.vss.gov.vn