Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã

01/01/2018 10:20 AM


1. BHXH thị xã Ba Đồn:

- Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Phường Ba Đồn - TX Ba Đồn

- Điện thoại: 0232. 3513368

- Email: badon@quangbinh.vss.gov.vn

2. BHXH huyện Lệ Thủy:

- Địa chỉ: Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thủy

- Điện thoại: 0232. 2213661

- Email: lethuy@quangbinh.vss.gov.vn

3. BHXH huyện Quảng Ninh:

- Địa chỉ: Thị trấn Quán Hàu - Quảng Ninh

- Điện thoại: 0232. 3873241

- Email: quangninh@quangbinh.vss.gov.vn

4. BHXH huyện Bố Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch

- Điện thoại: 0232. 3862338

- Email: botrach@quangbinh.vss.gov.vn

5. BHXH huyện Quảng Trạch:

- Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch

- Điện thoại: 0232. 3514513

- Email: quangtrach@quangbinh.vss.gov.vn

6. BHXH huyện Tuyên Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hóa

- Điện thoại: 0232. 3684053

- Email: tuyenhoa@quangbinh.vss.gov.vn

7. BHXH huyện Minh Hóa:

- Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hóa

- Điện thoại: 0232. 3572604

- Email: minhhoa@quangbinh.vss.gov.vn