Đối tượng đóng - Mức đóng - Tỷ lệ đóng

Chế độ Ốm đau

Chế độ thai sản

Tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp

Chế độ Hưu trí

Chế độ Tử tuất