Đảng uỷ BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

24/06/2019 04:04 PM


Vừa qua, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cho đảng viên 11 Chi bộ và quần chúng tại Văn phòng BHXH tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc  BHXH tỉnh và đồng chí Nguyễn Mậu Tuyển - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh quán triệt 5 chuyên đề của Đảng, đó là: Chuyên đề 1: Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Chuyên đề 2: Triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; Chuyên đề 3: Triển khai Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chuyên đề 4: Phổ biến quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chuyên đề 5: Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

 Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Tùng-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc  BHXH tỉnh đã đề nghị các Chi bộ phải quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết và có chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, xây dựng chủ đề sinh hoạt hàng tháng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới và Chủ nghĩa Mác Lê-Nin phù hợp với công việc chuyên môn nghiệp vụ của từng phòng để cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu hơn, cụ thể hơn để vận dụng và tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết một cách tích cực và sáng tạo, có những giải pháp hay trong chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ và các chủ trương chính sách của Đảng, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành./.

Huy Hương