Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (1)
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực