Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Quảng Bình (4)
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày ban hành:
30/12/2019
Ngày có hiệu lực:
30/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch Thực hiện Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"
Ngày ban hành:
06/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc Sắp xếp tổ chức bộ máy tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình
Ngày ban hành:
20/12/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v đôn đốc thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và gia hạn thẻ BHYT năm 2020.
Ngày ban hành:
13/12/2019
Ngày có hiệu lực:
13/12/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực