Phòng Giám định BHYT

Văn Phòng

Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Quản Lý Thu

Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Công nghệ thông tin.