Hướng dẫn hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất.

07/05/2020 04:57 PM


Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. Ngày 05/5/2020, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 757/LĐTBXH-LĐVL hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất cho các doanh nghiệp, tổ chức người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Theo đó, người sử dụng lao động (SDLĐ) trong các doanh nghiệp, tổ chức SDLĐ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Người SDLĐ trong các doanh nghiệp, tổ chức SDLĐ thuộc một trong các trường hợp trên, được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Số lao động tham gia BHXH tính giảm bao gồm:

Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2020 đến ngày người sử dụng lao động có văn bản đề nghị; Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; Số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (Số lao động nêu tại điểm này chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương).

Hồ sơ, trình tự thực hiện

Hồ sơ, trình tự thực hiện đối với trường hợp người SDLĐ đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 01 năm 2020. Hồ sơ đề nghị gồm văn bản đề nghị của người SDLĐ, danh sách người lao động phải giảm, bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm theo điểm c khoản 2 công văn này.

Trình tự thực hiện, người SDLĐ nộp hồ sơ đến cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người SDLĐ, cơ quan BHXH có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia BHXH đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc, giá trị tài sản bị thiệt hại đối với trường hợp nêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Công văn này thực hiện theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày /29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.

Bùi Thị Thanh