BHXH Quảng Nam đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

24/04/2020 10:50 AM


Để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch công tác năm 2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam mới đây đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-BHXH kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ngành để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản và quản lý sử dụng lao động, tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHXH, BHYT. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dự toán thu, chi BHXH Việt Nam giao trong năm 2020.

Chương trình THTK CLP năm 2020 của BHXH tỉnh đã đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên tại đơn vị với tổng số thu các quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm 4.558.234 triệu đồng, tổng số chi 4.155.179 triệu đồng, chi trả chế độ BHXH từ nguồn NSNN 461.406 triệu đồng. Đồng thời đưa ra các giải pháp đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến THTK, CLP cùng với tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với các hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng; chủ động báo cáo và tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc chấp hành về rà soát, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH quản lý, kiểm tra giám sát, đôn đốc việc chấp hành các quy định hoạt động đại lý thu. Phối hợp chặt chẽ cơ quan Bưu điện tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức thực hiện dịch vụ công để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi trả thuận tiện, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ người hưởng, báo tăng, báo giảm kịp thời, khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm phục vụ người hưởng ngày càng tốt hơn; sử dụng quỹ BHXH, BHTN an toàn, hiệu quả,…tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của đội ngũ CCVC, người lao động.

Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tại các đơn vị thụ hưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản,…sử dụng kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN tiết kiệm, có hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm đúng dự toán được duyệt; triệt để tiết kiệm chi bộ máy quản lý, chi hội nghị, văn phòng phẩm, xăng xe,…nhằm thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% chi hội nghị, hội thảo.

Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động của Ngành theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, tạo thuận lợi cho đối tượng tham gia và thụ hưởng. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, tiếp tục áp dụng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại BHXH tỉnh và BHXH huyện nhằm công khai, minh bạch các quy trình giải quyết công việc cho công dân, tổ chức.

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để duy trì việc kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT, chi phí khám chữa bệnh BHYT gia tăng bất thường, tần suất bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT tăng; kiên quyết thu hồi chi phí khám chữa bệnh sử dụng sai quy định,… Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2020. Lồng ghép nội dung kiểm tra về THTK, CLP trong chương trình kiểm tra thường xuyên, đột xuất, trong công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các lĩnh vực thu, chi BHXH, BHYT, BHTN, kiểm tra thực thi công vụ, thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương mặt điển hình trong THTK, CLP.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình THTK, CLP năm 2020, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến Chương THTK CLP năm 2020 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, tổ chức tổng kết, đánh giá, báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2020 gửi về BHXH tỉnh (Phòng Kế hoạch Tài chính) trước ngày 10 tháng 01 năm 2021.                                                       

 

Mai Trâm