UBND thành phố Tam Kỳ: Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020

27/04/2020 04:27 PM


Thực hiện Quyết định số 575/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 22/4/2020, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc thành phố.

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: (Bưu điện tỉnh Quảng Nam cung cấp)

Trên cơ sở BHXH tỉnh giao cho Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng chịu trách nhiệm phối hợp với các Phòng chuyên môn, tham mưu cho UBND thành phố Tam kỳ nội dung nêu trên. Theo đó, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng đã tham mưu bằng văn bản tại Công văn số 310/BHXH-TT&PTĐT và được UBND thành phố Tam Kỳ thống nhất, ban hành Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 giao chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH, BHYT cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thuộc thành phố Tam kỳ tổ chức thực hiện. Đề nghị BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động và các đơn vị liên quan của thành phố để triển khai và phấn đấu thực hiện hàn thành chỉ tiêu 37.548 đối tượng BHXH bắt buộc bằng 94,70% số người dự kiến tham gia và 34.858 đối tượng BH thất nghiệp bằng 98,23% số người dự kiến tham gia.

Yêu cầu UBND các xã, phường căn cứ tình hình của địa phương, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao 548 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng tỷ lệ 2,19% dân số người dự kiến thuộc diện tham gia.

Ngọc Bá