UBND huyện Tây Giang giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

22/04/2020 11:19 AM


Vừa qua, UBND huyện Tây Giang ban hành kế hoạch số 33/KH-UBND nhằm thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BH thất nghiệp), Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH tự nguyện) năm 2020 trên địa bàn huyện với mục đích và một số chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu.

Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận "1 cửa" BHXH huyện Tây Giang. Ảnh: Ngọc Mai

1. Đẩy mạnh khai thác đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia gia BHXH, BH thất nghiệp theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 (sau đây gọi là Nghị quyết số 33/NQ-HĐND); Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 của Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Xác định rõ các nhiệm vụ, nội dung, lộ trình cụ thể để các đơn vị, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành, mặt trận, đoàn thể trên địa bàn để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.

4. Tạo bước chuyển biến về ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp và nhân dân.

5. Việc triển khai thực hiện kế hoạch chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo từng năm và từng giai đoạn; đưa chỉ tiêu của Kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi ngành, địa phương, đơn vị.

Trong những năm qua, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn huyện đạt được những kết quả khả quan, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp được cải thiện qua từng năm, quyền lợi BHXH và chế độ hưởng BHXH, BHTN của đối tượng tham gia từng bước được nâng lên, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội tại địa phương. Tính đến 31/12/2019 số người tham gia BHXH là 2.553 người, trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc 2.465 người, số người tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp là 934 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 88 người. Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia BHXH, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp từng bước được tăng lên cả về quy môt và số lượng. UBND huyện đã giao một số chỉ tiêu phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHXH tự nguyện trong năm 2020 như sau: Tỷ lệ dân số tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đạt 95%; số người tham gia BHXH bắt buộc: 1.564 người, chiếm 58,71% số người thuộc đối tượng tham gia; số người tham gia BH thất nghiệp: 967 người, chiếm 33% số người thuộc đối tượng tham gia; số người tham gia BHXH tự nguyện: 185 người, chiếm 2,02% số người thuộc đối tượng tham gia,

Nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu trên, UBND huyện giao phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan BHXH huyện là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất phân bổ chỉ tiêu phát triển đối tượng, hỗ trợ mức đóng, tổ chức thông tin, tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách, pháp luật về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp và nêu ra các giải pháp để các cấp, các ngành, chính quyền địa phương vào cuộc một cách triệt để nhằm thực hiện đạt kết quả chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH tự nguyện năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW đề ra.

Ngọc Mai - BHXH Tây Giang