Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (16)
Trích yếu: TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: D02_TS_Danh_sach_lao_dong_tham_gia_BHXH_BHYT_BHTN
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Bảng Kê Thông Tin D01
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tổng hợp biểu mẫu Chế độ BHXH
Ngày ban hành:
01/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
Ngày ban hành:
01/06/2016
Ngày có hiệu lực:
01/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
Ngày ban hành:
01/06/2016
Ngày có hiệu lực:
01/06/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực