Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quốc Hội (6)
Trích yếu: Luật An toàn, vệ sinh lao động
Ngày ban hành:
25/06/2015
Ngày có hiệu lực:
25/06/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Việc làm
Ngày ban hành:
16/11/2013
Ngày có hiệu lực:
16/11/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
13/06/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (năm 2014)
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế
Ngày ban hành:
14/11/2008
Ngày có hiệu lực:
14/11/2008
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành:
12/07/2006
Ngày có hiệu lực:
12/07/2006
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực