Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính phủ (47)
Trích yếu: Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
Ngày ban hành:
07/07/2011
Ngày có hiệu lực:
07/07/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
13/06/2011
Ngày có hiệu lực:
13/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
13/06/2011
Ngày có hiệu lực:
13/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: QUY ĐỊNH VIỆC CÔNG KHAI, MINH BẠCH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ AN SINH XÃ HỘI
Ngày ban hành:
02/06/2011
Ngày có hiệu lực:
02/06/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày ban hành:
04/04/2011
Ngày có hiệu lực:
04/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
04/04/2011
Ngày có hiệu lực:
04/04/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống kh?
Ngày ban hành:
30/03/2011
Ngày có hiệu lực:
30/03/2011
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
24/12/2010
Ngày có hiệu lực:
24/12/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực