Phòng Quản Lý Thu

Phòng Kiểm tra

Phòng Cấp sổ, thẻ

Phòng Chế độ BHXH

Phòng Giám định BHYT

Phòng Kế hoạch-Tài chính

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

Phòng Công nghệ thông tin

Văn Phòng